PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų užsakymo – pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, atsakomybė, paslaugų suteikimo-įsigijimo tvarka ir kitos su pasalugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas rezervacinį užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su easyrental.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant pasalugas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje easyrental.lt , pirkėjas privalo pateikti rezervacijos metu prašomus duomenys: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adres1.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą registracijos metu.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami užsakymo vykdymo tikslais.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformoje bei užsakydamas paslaugas, yra pilnai atsakingas už savo paskyros prisijungimo duomenų saugumą ir užsakymo valdymą  easyrental.lt tinklapyje.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus įmones, teikiančias Pirkėjo užsakytas automobilių nuomos paslaugas arba kuomet tai yra reikalaujama kompetentingų Valstybės institucijų, LR įstatymų numatytais atvejais.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už užsakytas automobilių nuomos paslaugas iki jų suteikimo momento, pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.
3.2 Rezervacijos formoje Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu rezervacijos formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas neatsako už tinkamos paslaugos suteikimą.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems rezervacijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti arba susisiekti ir informuoti Pardavėją,  easyrental.lt pateiktais kontaktais.
3.3. Užsakant paslaugą klientas sutinka apmokėti už užsakytą paslaugą užsakymometu, atšaukus užsakytą paslaugą paslaugos teikėjas turi teisę negrąžinti
100 EUR nuo užsakymo sumos, užskaitant kaip netesybas, nebent paslaugos tiekėjas ir paslaugos gavėjas susitare kitaip. Likutis grąžinamas klientui
per 5d.d. nuo paslaugos atšaukimo dienos.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platformos easyrental.lt teikiamomis paslaugomis.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjui priklausančią, asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus easyrental.lt tiekėjus teikiančius pirkėjui užsakytas automobilių nuomos pasalugas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja teisingai perduoti Pirkėjo pateiktą užsakyma tiekėjams, teikiantiems paslaugas Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti suteikimą Paslaugų, atitinkančių Pirkėjo pateiktą užsakymą.


5. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.

5.1. Automobilių nuomos paslaugų užsakymai yra priimami naudojantis internetine automobilių nuomos paieškos ir užsakymo platforma easyrental.lt arba susisiekus ir pateikus užsakymą nurodytais kontaktiniais telefonų numeriais.
5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už paslaugas gali:
5.4.1. Pervedimu, naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

5.4.2. Vietoje, atsiimant užsakymą, būdais nurodytais skiltyje “nuomos sutarties sąlygos” prie užsakomo automobilio.

5.5. Užsakymas yra priimtas, nuo momento, kuomet pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą savo nurodytų, el. pašto adresu.
5.6. Pirkėjui pasirinkus atiskaitymo būdą - “Mokėti dabar” ir neįvykdžius mokėjimo, užsakymas yra laikomas negaliojančiu.

5.7. Pirkėjęs pasirinkęs atsiskaitymo būdą – “Mokėti atsiimant automobilį”, įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą tiesiogiai paslaugų tiekėjui, paslaugų atsiiėmimo metu.

5.8. Paslaugos Pirkėjui yra suteikiamos tik apmokėjus visą užsakymo kainą.

 

6. Paslaugų teikimas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią vietą ir datą automobilių paslaugoms bei papildomos paslaugoms gauti.
6.2. Rezervacijos metu, pasirinkus mokėjimo būdą pirkėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su užsakymo ir nuomos taisyklėmis.
6.3. Paslaugų atsiėmimo metu, Pirkėjas privalo turėti visus dokumentus, kurie yra nurodyti internetinės svetainės, easyrental.lt, skiltyje “nuomos sutarties sąlygos” prie užsakomo automobilio.
6.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu užsakytos paslaugos yra gaunamos ne laiku dėl tiekėjų kaltės; jei tiekėjas pateikia automobilį, kuris yra žemesnės klasės nei Pirkėjo užsakytas automobilis; jei papildoma įranga ir paslaugos neatitinka užsakyme pasirinktų.
6.7. Jei paslaugos Pirkėjui yra nesuteikiamos dėl pačio Pirkėjo kaltės t.y. neteisingai nurodant atsiėmimo vietą ir laiką, neturint nurodytų, reikalingų dokumentų, banko mokėjimo kortelių ir nesilaikant tiekėjo nuomos sąlygų, pateiktų  easyrental.lt svetainės skiltyje “nuomos sutarties sąlygos” prie užsakomo automobilio, pinigai už užsakymą Pirkėjui nėra grąžinami.

7. Paslaugų kokybė ir garantijos.

7.1. Visa reikalinga informacija, prieš Pirkėjui užsakant paslaugas, yra pateikta užsakymo taisyklėse ir nuomos sutarties sąlygose prie kiekvienos pateikiamos automobilių nuomos paslaugos.
7.2. Visas parduodamas automobilių nuomos paslaugas Pirkėjui pristato easyrental.lt įgalioti tiekėjai - automobilių nuomos įmonės.

 

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šių paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
8.2. Šioms paslaugoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.